Akredytacje na rekonstrukcję historyczną "Wołyń 1943 - 2013 - Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary"


1. Akredytacja odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową www.psrh.webfabryka.pl.
2. Osoby, które poprawnie wypełnią wniosek o przyznanie akredytacji w przeciągu 48h otrzymają e-mail zwrotny z informacją o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia. W przeciwym razie prosimy o ponowne wysłanie wniosku.
3. Przyjęcie wniosku o akredytację nie jest jednoznacze z przyznaniem akredytacji.
4. Wnioski o przyznanie akredytacji przyjmowane są do 15 lipca.
5. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji będzie wysłana na e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.
6. W/w decyzja nie będzie podlegać odwołaniu.
7. Identyfikatory dla osób które otrzymały akredytację będą rozdawane w dniu rekonstrukcji. O szczegółach poinformujemy indywidualnie.
8. Liczba identyfikatorów jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie mozliwość decydowania o przyznaniu akredytacji, a w szczególności jej liczby dla danej redakcji/stowarzyszenia.
9. Patronom medialnym przysługują po dwie akredytacje. W przypadku pozostałych redakcji możliwe jest otrzymanie tylko jednej akredytacji.
10. Uprawnione do otrzymania akredytacji są tylko osoby pełnoletnie.
11. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K."
12. Osoba z akredytacją musi stosować się do poleceń służb porządkowych.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez fotoreportera, dziennikarza lub operatora kamery, na skutek nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa na polu rekonstrukcji.
14. Osoby, które odebrały akredytacje zezwalają Przemyskiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." na wykorzystywanie swoich zdjęć z rekosntrukcji "Wołyń 1943 - 2013 - Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary" do celów marketingowych bez rozszczenia praw autorskich majątkowych.
Wypełnij wniosek o akredytację:* - pola wymagane
<<< powrót